Przeskocz do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie
Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Brak dostosowania wybranych multimediów – pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i są sukcesywnie dostosowywane.
Brak dostosowania wybranych dokumentów – pliki zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej i są sukcesywnie dostosowywane. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz korzystające z technologii asystujących takich jak zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, działają też standardowe mechanizmy przeglądarki w tym zakresie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lulek, e-mail sok.cmolas@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2837295. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli;
Główne wejście do budynku SOK zaprojektowano od strony północnej, nie ma schodów, co umożliwia wjazd wózka dla osoby niepełnosprawnej. Pozostałe dwa wejścia prowadzą na zaplecze obiektu: jedno od strony wschodniej (nie ma schodów, co umożliwia wjazd wózka dla osoby niepełnosprawnej), drugie od strony zachodniej (schody uniemożliwiają wejście).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind;
Na parterze budynku SOK znajduje się korytarz, sala zespołowa, szatnia, sala taneczna oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie te pomieszczenia umożliwiają poruszanie się wózków dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parterze znajduje się druga toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Parter i piętro łączą schody wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się sala widowiskowa, kuchnia i pomieszczenia biurowe które umożliwiają poruszanie się wózków dla osób niepełnosprawnych oraz dwie toalety (damska i męska), które nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych;
Urządzenie umożliwiające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych pomiędzy kondygnacjami SOK jest jednoosobowe, posiada udźwig 225 kg, ma napęd elektryczny, umożliwia samodzielne przemieszczanie się osoby niepełnosprawnej SOK nie dysponuje pochylniami, informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi wewnątrz budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie jest ono poprawnie (zaznaczone na niebiesko) oznakowane.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach;
Do budynku SOK można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online;
Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą złożyć wniosek o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek należy złożyć przynajmniej 5 dni przed umówionym spotkaniem. Wniosek może być złożony drogą mailową na adres sok.cmolas@o2.pl lub telefonicznie pod nr 17 2837295.
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie deklaruje podjęcie działań w celu poprawienia obecnej sytuacji w zakresie dostępności - w tym do końca 2021 r. zostanie właściwie oznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna Wiejskiego Domu Kultury w Trzęsówce, 36-106 Trzęsówka 56A

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli;
Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w Trzęsówce nr 56A. Do budynku przynależy ogólnodostępna zatoka do parkowanie pojazdów. Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście pierwsze (główne) – od strony zachodniej z poziomu terenu, wejście drugie (boczne) – od strony wschodniej z poziomu terenu oba prowadzą na korytarz główny budynku, wejście trzecie (boczne) – od strony wschodniej z poziomu terenu prowadzi na salę widowiskową znajdującą się na parterze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind;
Na parterze budynku WDK znajduje się korytarz, sala widowiskowa umożliwiające poruszanie się wózków dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na I piętrze znajduje się sala widowiskowa, kuchnia, biblioteka, pomieszczenie socjalne oraz dwie toalety, które nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na II piętrze znajdują się pomieszczenia zespołowe i magazynowe oraz toaleta nie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych;
Brak podjazdów dla niepełnosprawnych oraz pochylni. Brak platform umożliwiających dostanie się na wyższe kondygnacje budynku. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach;
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online;
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content